ŠVÉDŠTINA

Popis úrovní švédštiny ve Skandinávské jazykové škole:


ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: Rivstart A, kap. 1-5

probíraná látka

gramatika: přítomný čas, imperativ, infinitiv, úvod do minulého času, základní pomocná slovesa, určitý a neurčitý člen, neurčitý tvar množného čísla, úvod do přídavných jmen
konverzace: představování, rodina, zdravení, číslovky, hodiny, základní fráze v restauraci a obchodě, volný čas

ZAČÁTEČNÍCI 2

učebnice: Rivstart A, kap. 6-9

probíraná látka

gramatika: minulý čas, předpřítomný čas, určitý tvar množného čísla, úvod do stupňování adjektiv, řadové číslovky a data, osobní zájmena v předmětu
konverzace: fráze v obchodě, cestování, popis cesty, geografie Švédska

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: Rivstart A, kap. 10-14

probíraná látka

gramatika: užívání členů, ukazovací zájmena, spojky v hlavní a vedlejší větě, stupňování adjektiv, užívání minulého a předpřítomného času, slovosled vedlejší věty
konverzace: seznamování, e-maily, v restauraci, švédské speciality, hledání zaměstnání, na návštěvě

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 2

učebnice: Rivstart A, kap. 15-20

probíraná látka

gramatika: zvratné zájmeno svůj, budoucí čas, všechny tvary substantiv a sloves, stupňování adjektiv – pokračování, určitý tvar adjektiv, krátké odpovědi
konverzace: cestování, příroda, oblečení, vzdělávání a pracovní život, bydlení, v kanceláři, zdraví a lidské tělo, média a zpravodajství

MÍRNĚ POKROČILÍ 1

učebnice: Rivstart B, kap. 1-3

probíraná látka

gramatika: přídavná jména/příslovce, frázová slovesa, zvratná slovesa a zájmena, spojky, slovotvorba
konverzace: sport a životní styl, přátelé a vztahy, zaměstnání a povolání

MÍRNĚ POKROČILÍ 2

učebnice: Rivstart B, kap. 4-6

probíraná látka

gramatika: příčestí přítomné, předložky, vztažná zájmena
konverzace: zvířata a mazlíčci, volný čas, návyky, politické zřízení

STŘEDNĚ POKROČILÍ 1

učebnice: Rivstart B, kap. 7-9

probíraná látka

gramatika: podmiňovací způsob, vztažná zájmena, příčestí minulé, souslednost časů, určitý tvar superlativu, další pomocná slovesa
konverzace: místní speciality, švédské regiony, historie

STŘEDNĚ POKROČILÍ 2

učebnice: Rivstart B, kap. 10-12

probíraná látka

gramatika: pasivum, deponentní slovesa, větná příslovce
konverzace: cestování, zločin a trest, výzvy

VELMI POKROČILÍ 1

učebnice: Rivstart B, kap. 13-15

probíraná látka

gramatika: věty zvolací, důraz ve větě, předpřítomný a předminulý čas bez pomocného slovesa
konverzace: svátky a roční období, technika, kancelář, reklamace, ucházení se o zaměstnání

VELMI POKROČILÍ 2

učebnice: Rivstart B, kap. 16-18

probíraná látka

gramatika: souslednost časů, větná kondenzace
konverzace: rodina, náboženství, mytologie, trh práce

ZNAČNĚ POKROČILÍ 1 a 2

učebnice: doplňkové materiály

probíraná látka

gramatika: prohlubování znalostí ve všech shora uvedených oblastech a procvičování
konverzace: nová témata (dle přání studentů), rozšiřování slovní zásoby

 

 


News for 2021 autumn semester

We will go HYBRID. Due to the situation regarding COVID-19, we have decided to upgrade our classrooms with the newest technology, allowing you to either join your class from home or come to our school in person, while still interacting with the entire class.

New languages are available! From September you can learn German, English and Czech for foreigners at our school. Available courses can be

found here

danish, swedish, norwegian, finnish, islandic
Copyright © 1999 – 2021, Charlotte Overbeck Thuesen, IČO: 74980688. Všechna práva vyhrazena.
Realizace: FlexiSystems s.r.o., redakční systém.