ŠVÉDŠTINA

Popis úrovní švédštiny ve Skandinávské jazykové škole:


ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: Rivstart A, kap. 1-5

probíraná látka

gramatika: přítomný čas, imperativ, infinitiv, úvod do minulého času, základní pomocná slovesa, určitý a neurčitý člen, neurčitý tvar množného čísla, úvod do přídavných jmen
konverzace: představování, rodina, zdravení, číslovky, hodiny, základní fráze v restauraci a obchodě, volný čas

ZAČÁTEČNÍCI 2

učebnice: Rivstart A, kap. 6-9

probíraná látka

gramatika: minulý čas, předpřítomný čas, určitý tvar množného čísla, úvod do stupňování adjektiv, řadové číslovky a data, osobní zájmena v předmětu
konverzace: fráze v obchodě, cestování, popis cesty, geografie Švédska

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: Rivstart A, kap. 10-14

probíraná látka

gramatika: užívání členů, ukazovací zájmena, spojky v hlavní a vedlejší větě, stupňování adjektiv, užívání minulého a předpřítomného času, slovosled vedlejší věty
konverzace: seznamování, e-maily, v restauraci, švédské speciality, hledání zaměstnání, na návštěvě

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 2

učebnice: Rivstart A, kap. 15-20

probíraná látka

gramatika: zvratné zájmeno svůj, budoucí čas, všechny tvary substantiv a sloves, stupňování adjektiv – pokračování, určitý tvar adjektiv, krátké odpovědi
konverzace: cestování, příroda, oblečení, vzdělávání a pracovní život, bydlení, v kanceláři, zdraví a lidské tělo, média a zpravodajství

MÍRNĚ POKROČILÍ 1

učebnice: Rivstart B, kap. 1-3

probíraná látka

gramatika: přídavná jména/příslovce, frázová slovesa, zvratná slovesa a zájmena, spojky, slovotvorba
konverzace: sport a životní styl, přátelé a vztahy, zaměstnání a povolání

MÍRNĚ POKROČILÍ 2

učebnice: Rivstart B, kap. 4-6

probíraná látka

gramatika: příčestí přítomné, předložky, vztažná zájmena
konverzace: zvířata a mazlíčci, volný čas, návyky, politické zřízení

STŘEDNĚ POKROČILÍ 1

učebnice: Rivstart B, kap. 7-9

probíraná látka

gramatika: podmiňovací způsob, vztažná zájmena, příčestí minulé, souslednost časů, určitý tvar superlativu, další pomocná slovesa
konverzace: místní speciality, švédské regiony, historie

STŘEDNĚ POKROČILÍ 2

učebnice: Rivstart B, kap. 10-12

probíraná látka

gramatika: pasivum, deponentní slovesa, větná příslovce
konverzace: cestování, zločin a trest, výzvy

VELMI POKROČILÍ 1

učebnice: Rivstart B, kap. 13-15

probíraná látka

gramatika: věty zvolací, důraz ve větě, předpřítomný a předminulý čas bez pomocného slovesa
konverzace: svátky a roční období, technika, kancelář, reklamace, ucházení se o zaměstnání

VELMI POKROČILÍ 2

učebnice: Rivstart B, kap. 16-18

probíraná látka

gramatika: souslednost časů, větná kondenzace
konverzace: rodina, náboženství, mytologie, trh práce

ZNAČNĚ POKROČILÍ 1 a 2

učebnice: doplňkové materiály

probíraná látka

gramatika: prohlubování znalostí ve všech shora uvedených oblastech a procvičování
konverzace: nová témata (dle přání studentů), rozšiřování slovní zásoby

 

 


 
Copyright © 1999 – 2022, Charlotte Overbeck Thuesen, IČO: 74980688. Všechna práva vyhrazena.
Realizace: FlexiSystems s.r.o., redakční systém.